VILLKOR FÖR AUKTIONEN

JWC Auktioner

1. Registrering som Köpare
Du som kund registrerar dig genom att fylla i registreringsformuläret. Detta krävs för att du ska kunna ta del av JWC Auktioners tjänster. Genom registreringen accepterar du våra villkor och du åtar dig att följa de instruktioner som ges. Om du vill registrera ditt företag så krävs det att angiven kontaktperson är firmatecknare. Du som kund är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning med ditt användarnamn och lösenord. Du som kund har endast rätt att använda eget användarnamn och lösenord.


Du har inte rätt att överlåta eller sälja ditt användarnamn eller lösenord till utomstående. Du får heller inte tillåta att utomstående använda ditt användarnamn eller lösenord. Efter användning bör utloggning ske så att personlig information skyddas i förhållande till andra användare av samma dator.

JWC Auktioner förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till jwcmotorcycles.com om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålles på hemsidan föreligger. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras.

2. Personuppgifter (GDPR)
Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/Mina sidor samt din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/Mina sidor. Dina personuppgifter används även för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dessutom används dina personuppgifter för eventuell fakturering och för att skicka viktig information till dig. Du samtycker till att JWC Auktioner får använda dina personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till dig. Dessa uppgifter är särskilt anpassade för dina intressen och är relevanta för din användning av webbplatsen. Om du inte önskar få dessa meddelanden, kan du tacka nej genom att skriftligen informera oss. Du kan när som helst kräva att bli struken ur vårt register så länge det ej bryter mot annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

3. Katalog/Objektsbeskrivning/Utropspriser
Katalogens utropspriser är angivna i SEK (Svenska kronor) och baserade på en marknadsanpassad värdering och ska endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen skilja från angivet utropspris. JWC Auktioner förbehåller sej rätten att ändra eller tillägga i kataloguppgifter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i objektsbeskrivningen.

4. Budgivning och köp vid onlineauktion
För att du ska kunna lägga bud på objekt krävs att du är registrerad som budgivare på jwcmotorcycles.com. Vi vänder oss till företag därför debiteras moms utöver lagda bud på varor som är mervärdesskattepliktiga. Då vår kundgrupp är företag kan konsumenttjänstlagen inte tillämpas vid eventuell tvist. Det finns inget förbud för privatpersoner att skapa konto och lägga bud på jwcmotorcycles.com. Du får då ett kundnummer och har därmed godkänt auktionsvillkoren. Det går bra att bjuda dygnet runt fram tills auktionen stänger. Auktionen avslutas, om inte annat anges i auktionsvillkoren, med en liveauktion.

Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet eller att manipulera budgivning genom ombud. Budgivare har rätt att lägga bud via Mina sidor. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Ditt bud är alltid ett maxbud. JWC Auktioner bjuder så förmånligt som möjligt upp till och med maxbudet. Det vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Alla lagda bud är bindande oavsett om budet är lagt manuellt eller genom maxbudsfunktionen.

Inropsavgift tillkommer på angivna bud.  Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till JWC Auktioner via internet går på avsändarens risk och JWC Auktioner ansvarar inte för felskrivningar, förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar, som möjliggör utnyttjandet av Internet-tjänster. Vid tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört, detta meddelas på hemsidan.

JWC Auktioner friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare och/eller dennes uppdragsgivare på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande. JWC Auktioner har heller inte något ansvar för att bud inte registreras, kontakt ej etableras eller att fel budgivare kontaktas efter budgivningen.

Distans- och hemförsäljningslagens ångerrätt på 14 dagar gäller ej vid vinnande bud på auktion hos oss då det alltid finns möjlighet att lägga bud i vår auktionshall i Uddevalla eller på plats vid liveauktioner. Vinnande bud är alltid bindande. JWC Auktioner kontaktar den som avgivit det högsta budet så snart som möjligt dock senast inom tre (3) arbetsdagar via e-post, telefon eller fax. Skickad faktura via e-post anses som tagen kontakt. All budgivning är bindande. Faktura på inropat objekt skickas via e-post för omgående betalning. Har betalning ej registrerats på JWC Auktioners konto inom 3 bankdagar från fakturadatum har JWC Auktioner rätt att erbjuda egendomen till annan budgivare.

5. Köpare
Köpare är den som har avgivit det högsta budet när reservationspriset uppnåtts och auktionen avslutats. Köparen kan företrädas av annan person med fullmakt. Fullmakten ska skriftligen tillställas auktionsfirman. Köparen ansvarar alltid att köpet blir fullföljt. Deltagare i onlineauktion ska följa JWC Auktioners regler och anvisningar.

6. Köpare utanför Sverige
Köpare faktureras svensk moms. Momsbeloppet återbetalas till köparen när exportdeklaration eller annan handling som styrker att varan lämnat Sverige kommit JWC Auktioner tillhanda, detta måste ske senast 14 dagar efter fakturadatum. Köparen måste även till JWC Auktioner insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Köparen ska ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader i samband med transport och export. Återbetalning av moms sker endast till köpare utanför Sverige som är registrerade företag med en utländsk adress. Man kan alltså inte bjuda som svenskt företag, svensk privatperson eller utländsk privatperson och sedan återfå moms mot uppvisande av exporthandling.

7. Säljare
Säljare är den som anlitat JWC Auktioner för försäljningsuppdraget. Säljaren kallas även uppdragsgivare eller inlämnare.

8. Försäljningsobjekt
Egendom till försäljning finns för visning/leverans på den plats som anges i objektsbeskrivningen. Egendomen säljs i befintligt skick. Det är köparens ansvar att själv kontrollera utbjuden egendoms och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris med mera. Moms tillkommer på avgivna bud (i de fall moms ej tillkommer aviseras detta i objektsbeskrivningen). Inropsavgift tillkommer på objektet, på denna tillkommer alltid moms.

9. Visning
Visningstider aviseras i objektsbeskrivningen. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Objektsinformationen är endast en allmän beskrivning och är inte bindande i detalj.

10. Reservationspris
Egendom som bjuds ut till försäljning kan ha ett reservationspris. Reservationspriset bestäms av säljaren och är det lägsta pris som accepteras för att en försäljning ska godkännas. I de fall reservationspriset inte har uppnåtts ska uppdragsgivaren godkänna det högsta bud som avgivits för att detta ska godtagas.

11. Marknadsvärde
Marknadsvärdet som aviseras i objektsbeskrivningen är endast en uppskattning av objektets värde och ska inte ses som en vägledning i budgivningen. Budgivare ska bjuda efter egen uppfattning om objektets värde.

12. Bud, högsta bud och moms
Alla lagda bud är bindande oavsett om budet är lagt manuellt eller genom maxbudsfunktionen. Inropsavgift tillkommer på angivna bud.  Moms tillkommer om inget annat anges i objektsbeskrivningen på avgivna bud. Moms tillkommer alltid på inropsavgiften.

13.  Avgifter
Vid köp tillkommer 12% inropsavgift. Moms tillkommer om inget annat anges i objektsbeskrivningen på avgivna bud. Moms tillkommer alltid på inropsavgiften. Budgivare är skyldig att betala inropsavgiften även om köp av inropade varor inte fullföljs. På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, dvs den upphovsrättsliga ersättningen debiteras en avgift om 5% på föremål med slutgiltigt pris överstigande 2.200 kr. Faktureringsavgift på 40.- debiteras på varje faktura.

14. Följerätt
Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften.  Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2013: 2.200 kr).

15. Betalning/Avhämtning
Betalning göres till Bg 100-8457. Betalning ska ske omgående och alltid före hämtning av köpta objekt, inga objekt lämnas ut innan det att full likvid kommit JWC Auktioner tillhanda. All information angående betalning finns på fakturan eller i det mejl där fakturan bifogats. Registrering av inbetalning via bankgiro sker normalt 2 till 3 arbetsdagar efter inbetalning. Betalning kan i vissa fall ske i samband med hämtning. Vi accepterar bankkort knutna till Visa och Mastercard, kontanter i SEK, Swish . JWC Auktioner accepterar inte postcheckar, utländska checkar eller eurocheckar. Om betalning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionen har JWC Auktioner rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt en påminnelseavgift om 40 kr + moms per inköpt objekt. Obetalda fakturor skickas till inkasso efter åtta (8) dagar.

Avhämtning ska i normalfallet ske snarast, senast 7 dagar efter köpet. För utlämning av gods måste kopia på fakturan och kvitto på betalning uppvisas. Budgivare som inte själva hämtar köpta objekt ska till ombudet ange vilka objektsnummer hämtningen gäller. Hela ansvaret att rätt vara avhämtas åligger köparen. Om inköpt gods ej kan avhämtas inom 7 dagar efter köpet måste JWC Auktioner ovillkorligen underrättas om detta. Om så ej sker uttages en förvaringsavgift på 40 kr + moms/objekt och dygn. Fordon, släpkärror och dylikt debiteras en förvaringsavgift på 100 kr + moms/objekt och dygn.

JWC Auktioner kan magasinera inköpt gods under kortare tid mot överenskommen ersättning. JWC Auktioner äger rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse härom till köparen till det utrops- och bevakningspris som JWC Auktioner finner lämpligt. JWC Auktioner kan fritt att kassera ej avhämtade objekt utan ersättning till köparen.

Vid omförsäljning äger JWC Auktioner rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte täcker JWC Auktioners fordringar och kostnader ska köpare som ej fullföljt köpet enligt avtal erlägga mellanskillnaden.

16. Transport/Lastning
JWC Auktioner kan i vissa fall förmedla transport/lastningstjänster. Försäkringsansvaret vid sådan tjänsteförmedling åvilar då anlitade entreprenörer. JWC Auktioner står endast till tjänst med kontaktförmedling och ansvarar således inte för om en vara skadas under transport eller lastning.

17. Immateriella rättigheter
JWC Auktioner äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är JWC Auktioners egendom och kan användas för alla ändamål JWC Auktioner finner lämpliga.

Webbplatsen och tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av JWC Auktioner. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av webbplatsen samt tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.


18. Exporttillstånd
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som ska föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Det är kundens skyldighet att söka sådant tillstånd. Tillståndet ska förevisas JWC Auktioner innan avhämtning.

19. Ansvar för fel
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgifter på webbsidan är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Om JWC Auktioner efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition, ska sådana uppgifter endast tjäna som vägledning och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Eventuella fel ska reklameras omedelbart efter det att köparen märkt felet, dock senast inom 10 dagar efter auktionsdagen. Felaktiga varor ska på köparens bekostnad återbördas till av JWC Auktioner angiven plats innan ev. återbetalning kan ske.

20. Ansvar
JWC Auktioners ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. JWC Auktioner ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.
 
21. Skrivfel och tekniska problem
JWC Auktioner friskriver sig från ansvar gällande ev. skriv/sakfel i objektstexter. Det står JWC Auktioner fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. JWC Auktioner förbehåller sig rätten att blockera registrerade budgivare. JWC Auktioner ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud ej registrerats vid till exempel datorfel, kommunikationshinder med mera.

22. Ändringar av villkoren

JWC Auktioner har rätt att ändra dessa villkor genom att meddela kunden eller genom införande av de ändrade villkoren på webbplatsen. Ändringar i villkoren gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med nytt besök på webbplatsen där godkännandet sker elektroniskt), alternativt trettio (30) dagar efter att JWC Auktioner har informerat kunden om ändringarna. JWC Auktioner rekommenderar att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

23. Force Majeure

Om JWC Auktioner fullgörande av sina åtaganden enligt villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som JWC Auktioner inte kunnat råda över, till exempel:

–          allmän arbetskonflikt

–          krig

–          eldsvåda

–          blixtnedslag

–          terroristattack

–          stöld

–          ändrad myndighetsbestämmelse

–          myndighetsingripande

–          tredje man tillkommande bättre rätt

–          eller annan anledning som ligger utom JWC Auktioner kontroll,

ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om JWC Auktioner fullgörande av villkoren förhindras för längre tid än en (1) månad av befrielsegrund enligt denna punkt 12, får kunden häva köpet. Om kunden häver köpet på grund av att JWC Auktioner inte kunnat fullgöra sina åtaganden enligt villkoren kommer JWC Auktioner att återbetala det belopp kunden betalat för auktionsobjektet med avdrag för ersättning för avgift för tjänsten och andra skäliga kostnader JWC Auktioner har haft i sina försök att fullfölja sina åtaganden enligt dessa villkor.

24. Tvist
Eventuella tvister ska avgöras enligt svensk lag och vid Uddevalla tingsrätt.

Dessa villkor gäller från 2021-09-01      Copyright © JWC Enterprise